کتاب های تالیف شده

ازدیاد برداشت به روش ژل های ذره ای از قبل شکل گرفته نانو کامپوزیت ژل از قبل شکل گرفته برای رشته های مهندسی نفت و پلیمر