شرکت نفت دلوار افزار کیش

مطالعه آزمایشگاهی و ساخت ژلهای ذره ای از قبل شکل گرفته مقاوم در مخازن با دما و شوري بالا

*این پروژه هم اکنون با موفقیت به پایان رسیده است.*