داوری مقالات

Petroleum Science and Engineering گواهی داوری در ژورنال
Natural Gas Science and Engineering گواهی داوری در ژورنال
Petroleum Science and Engineering گواهی داوری در ژورنال
همکار داور در مقالات مرتبط با صنعت پلیمر
گواهی داوری مقاله در ژورنال Petroleum Science and Engineering 
گواهی داوری مقاله در ژورنال Fuel 
گواهی داوری مقاله در ژورنال Natural Gas Science and Engineering
گواهی داوری مقاله در ژورنال Industrial and Engineering Chemistry
گواهي داوري در مقالات ژورنال ACSدر سال 2022