پروژه های عملیاتی

مطالعه آزمایشگاهی انسداد آب به روش ژلهای ذره ای از قبل شکل گرفته و طراحی مفهومی پایلوت برای میدان بلال

 

این پروژه در 5 فاز طراحی شده که تاکنون 4 فاز آن سپری شده است.