نحوه ساخت PPG

ژل های ذره ای از قبل شکل گرفته از طریق پلیمراسیون مونومرها به روش رادیکاهای آزاد در دمای اتاق ( 27درجه سانتیگراد) درون آب مقطر و با استفاده از متیل بیس آکریل آمید به عنوان عامل پیوند دهنده عرضی و سدیم پرسولفات به عنوان آغاز گر واکنش، تهیه شدند. برخی افزودنی ها نظیر آمونیوم کلراید، تترامتیل اتیلن دیامید (خلوص 99 درصد) و نانو خاک مونت موریلونیت سدیم به ترتیب به عنوان عامل تورم، کاتالیست و اصلاح کننده ی خواص مکانیکی مورد استفاده قرار گرفتند.

تمامی سنتز ها در آب مقطر و در درصد جرمی های مختلف از مونومرهای ژل ذره ای از قبل شکل گرفته (آکریل آمید، دی متیل آکریل آمید، آکریل آمید متیل پروپان سولفونیک اسید و نرمال وینیل پیرولیدون) انجام می شوند. فرآیند ساخت به قرار زیر است:

به مقدار لازم نانو خاک مونت موريلونيت سديم به آب مقطر اضافه شد. بعد از آن، همزن به مدت 4 ساعت در حمام فراصوتي تحت تابش پيوسته اشعه قرار گرفت. سپس، مقدار مشخصي از مونومرهاي AM و NVP وزن شده و به آرامي به محلول سوسپانسيون خاک رس اضافه شدند. در حين همزدن محلول، مونومرهاي DA و AMPSNa  به همراه عامل پايداركننده دما اضافه شدند. همزدن به مدت 1 ساعت ادامه داشت تا زماني كه تمامي مونومرها به طور كامل پراكنده شدند. در ادامه MBA به درون محلول ريخته شد، سپس آمونيوم كلرايد اضافه و همچنان همزدن سيستم و پاكسازي توسط نيتروژن ادامه داشت. بعد از همزدن به مدت 40 دقيقه، مقدار مشخصي از سديم پرسولفات و كاتاليست تترامتيل اتيلن دياميد اضافه شدند و پاكسازي به وسيله ي نيتروژن متوقف شد. سپس، واكنش گرماده پليمراسيون فوراً شروع شد و هيدروژلهاي تشكيل شده در مدت 20 دقيقه مشاهده شدند. دو نوع ژل به دست آمد؛ يكي با برش ژلهاي به دست آمده به تكه هاي كوچک و سپس خشک كردن آنها در اجاق در دماي 55 درجه سانتيگراد، تحت شرايط خلأ و به مدت 24 ساعت حاصل شد و ديگري به وسيله ريختن ژلانت درون يک قالب با ابعاد ) 08 / 0 در 1 در 1 سانتيمتر( براي تشكل يک لايه نازک پليمري و قرار دادن آن در اجاق 55 درجه سانتيگراد و تحت خلأ به مدت 24 ساعت به منظور خشک شدن توليد گرديد.