پروژه های صنعتی

در محیط متخلخل و شرایط مخزن PPG بررسی تاثیر پارامترهای دما و شوری بر روی میزان نگهداشت ذرات

دانشگاه صنعتی سهند

طرح میدان بلال

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی رفتار ذرات ژل از پیش تشکیل شده در محیط متخلخل

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شرکت نفت فلات قاره

شبیه سازی حرکت ژل ذره ای از پیش تشکیل شده (PPG) درون محیط متخلخل

پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز