موارد کاربرد میدانی PPG

ژل هاي ذره ای ميليمتري براي اولين بار در سال 1996 توسط شركت پتروچين ايجاد و در سال 1999 به صورت موفقيت آميز در ميدان نفتي ژانگويان بكار برده شد. پس از آن بيش از 5000 تست پايلوت و ميداني در چين انجام شد. علاوه بر چين، نتايج مشابهي براي جلوگيري از خروج زودهنگام كربن دي اكسيد در تگزاس توسط شركت كيندر مورگان گزارش شد. در نمونه اي ديگر از اين ژل در دو ميدان در كانزانس استفاده شد كه در پايان عمليات ازدياد برداشت از ميادين اين پروژه با موفقيت همراه بود. كاربرد ميداني موفقيت آميز ژل ذره اي از قبل شكل گرفته نياز به دانش و تجربه بسيار زياد برگرفته از تعداد زيادي از كاربردهاي ميداني انجام شده دارد.

مجموعه دادههاي مورد استفاده با جمع آوري داده از مقالات فني SPE ، مقالات منتشرشده در چين، و گزارشات كاربردهاي ميداني از سال 2001 تا 2015 ، ايجاد شده است. كاربردهاي موفق همواره منجر به افزايش فشار تزريق، افزايش توليد نفت و كاهش ميزان آب توليدي بوده است. به طور كلي 678 مورد تزريق موفق ژل ذره اي از قبل شكل گرفته در چاههاي تزريق در چين مد نظر قرار داده شد. اين ميادين نفتي داراي ويژگيهاي مجزايي از هم هستند. به عنوان مثال ميدان ژانگويان يک مخزن با  دما و درجه شوري بالا است، ميدان شنگلي داراي كانالهاي با تراوايي فوق زياد به علت مشكلات توليد شن است، و ميدان چانگينگ يک مخزن شكافدار طبيعي اما با تراوايي پايين است.

استفاده از ژل ذره اي از قبل شكل گرفته به طور موفقيت آميز در انواع مختلف سازندها )ماسه سنگي بدون شكاف، ماسه سنگي غيريكپارچه، ماسه سنگي شكافدار و كلوخه اي) بكار برده شده است.

در ميان 678 مورد كاربرد ژل ذره اي از قبل شكل گرفته حدود 39 درصد در مخازن ماسه سنگي بدون شكاف، 29 درصد در مخازن ماسه سنگي غيريكپارچه، 29 درصد در ماسه سنگي شكافدار و 3 درصد در كلوخه اي استفاده شده است. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگرچه بيشتر اين گزارشات در ارتباط با كاربرد ژل ذره اي از قبل شكل گرفته در مخازن ماسه سنگي است اما اين مواد مي توانند به صورت موفقيت آميز در مخازن كربناته نيز بكار برده شوند. همچنين گزارشات بسيار زيادي در ارتباط با استفاده از ژل ذره اي از قبل شكل گرفته براي مخازن ماسه سنگي شكافدار با شكافهاي مشابه مخازن كربناته وجود دارند.